privacyverklaring


Privacyverklaring, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Fotic, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.fotic.nl
info@fotic.nl
+31623648387

Persoonsgegevens die Fotic verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwekt

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Gegevens over jouw activiteiten op de website

• De foto’s die in opdracht zijn gemaakt

• De tekst als achtergrond bij de foto’s die onderdeel zijn van de blog

Met welk doel en op basis van welke grondslag Fotic persoonsgegevens verwerkt

• bellen of emailen om onze dienst uit te leggen of afspraken in te plannen

• verzenden van nieuwsbrief en of magazines

• informeren over wijzigingen van onze diensten

• om producten en diensten bij je af televeren of uit te voeren

• facturen te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Fotic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

• Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via telefoon, e-mail of WhatsApp.

• Voor facturen en administratie wordt Office applicaties gebruikt, daar worden je persoonsgegevens in opgeslagen.

• De foto’s die in opdracht worden gemaakt, worden (voor zover van toepassing) aangeleverd via wetransfer.

• De foto’s worden opgeslagen op een lokale server en online back-up systeem.

Hoe lang bewaren wij je gegevens en foto’s
Fotic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Volgens de wettelijke verplichting worden de persoonsgegevens 7 jaar opgeslagen. De foto’s worden minimaal 1 jaar bewaard, in die tijd is het mogelijk om foto’s nog na te bestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotic verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Fotic gebruikt
Fotic gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotic gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotic hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotic persoonsgegevens beveiligt
Fotic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotic.nl